OK
شرکت جابر ازنق شیمی

اخبار جدید

با ادامه روند توسعه ، شرکت نسبت به احداث و بهره برداری از کارخانه دوم اقدام نموده است
که باعث چند برابر شدن میزان ظرفیت تولید محصولات خود گردیده که بهره برداری از این سایت جدید نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی خواهد داشت  .